TÜRK CEZÂ KÂNÛNU, "320 numara ve 13 Mart 1926 tarihli cerîde-i resmiyeden iktibâs edilmiştir.", Cihan Matbaası, İstanbul, 1926, 324+10 sayfa, 16x12cm.